Ochrana dát

Pre spoločnosť W. Neudorff GmbH KG (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) je ochrana osobných údajov veľmi dôležitá a dodržiava príslušné nariadenia v oblasti ochrany údajov, hlavne ustanovenia Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov a nemeckého spolkového Zákona o ochrane údajov. V ďalšej časti Vás chceme informovať zvlášť o tom, kedy a aké údaje spracúvame v rámci používania našej webovej stránky. 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Rozsah spracúvania údajov

Osobné údaje našich používateľov zbierame a používame zásadne len ak si to vyžaduje príprava funkčnej webovej stránky alebo našich obsahov a služieb. Získanie a používanie osobných údajov našich používateľov vykonávame len v prípade, ako spracovanie údajov dovoľujú zákonné predpisy alebo na základe súhlasu používateľa. 

2. Právny základ spracúvania údajov

Ak na spracovanie osobných údajov na našej webovej stránke získame súhlas používateľa, právny základ spracúvania osobných údajov tvorí článok 6, ods. 1, písmeno a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov, ktoré je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, právny základ tvorí článok 6, ods. 1, písmeno b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Toto platí aj pre spracúvanie osobných údajov, ktoré je potrebné na plnenie záväzkového vzťahu, ktorá je podobná zmluve, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy.

Pokiaľ spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti našej spoločnosti, právny základ tvorí článok 6, ods. 1, písmeno c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutého používateľa, právnym základom spracúvania údajov je článok 6, ods. 1, písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (tzv. zváženie záujmov). 

Okrem toho existujú ďalšie právne základy pre spracúvanie osobných údajov, ktoré uvádzame nižšie – pokiaľ sú relevantné.

3. Doba uchovania

Osobná údaje používateľa budú vymazané a zablokované, akonáhle zanikne dôvod uchovávania údajov. V prípade logovacích súborov je doba uchovania 30 dní. Uchovávanie po tejto dobe je možné, ak to dovoľuje európsky alebo národný zákonodarca v nariadeniach, zákonoch alebo podobných predpisoch spoločenského práva, ktoré sa vzťahujú na našu spoločnosť. K zablokovaniu a vymazaniu údajov dochádza aj v prípade, ak sa skončí doba uchovávania predpísaná v uvedených normách, avšak je potrebné ďalšie uchovávanie údajov za účelom ukončenia zmluvy alebo plnenia zmluvy.

4. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám 

Ak osobné údaje poskytneme tretím osobám, tak ich poskytujeme výlučne partnerským spoločnostiam a spoločnostiam, ktoré nám poskytujú služby, a ktoré nám poskytujú podporu pri plnení predom určených cieľov. Tieto spoločnosti smú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, použiť ako sprostredkovatelia len na plnenie svojich úkonov stanovených na základe nášho poverenia a sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia o ochrane údajov. Sprostredkovatelia používaní našou spoločnosťou:

Webová služba

hostingové služby

distribučný partner

Okrem toho nedochádza k poskytnutiu osobných údajov tretím osobám. 

5. Miesto spracúvania údajov

Vaše uložené osobné údaje sú spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj v krajinách mimo Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Zabezpečenie požadovanej primeranej úrovne ochrany údajov umožňujú hlavne tzv. „Rozhodnutie o primeranosti“ Komisie EÚ, tzv. „Štandardné zmluvné doložky EÚ“ alebo – v prípade príjemcov v USA – dodržiavanie tzv. „Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“.

II. Spracúvanie osobných údajov na webovej stránke

1. Príprava webovej stránky a vytvorenie logovacích súborov

a) Popis spracúvania údajov

Pri každom otvorení webovej stránky náš systém automaticky zhromažďuje údaje a informácie z počítačového systému počítača, z ktorého bola stránka otvorená. 

Ukladajú sa pritom nasledujúce údaje:

informácie o type prehliadača a použitej verzii,

operačný systém používateľa,

poskytovateľ internetových služieb používateľa,

IP adresa používateľa,

dátum a čas prístupu,

webové stránky, z ktorých bol systém používateľa presmerovaný na našu webovú stránku, 

webové stránky, ktoré boli otvorené systémom používateľa z našej webovej stránky.

Údaje sú taktiež uložené v logovacích súboroch nášho systému. Tieto údaje nie sú uchovávané spolu s inými osobnými údajmi používateľa.

b) Právny základ spracúvania údajov

Právny základ dočasného uchovania údajov tvorí článok 6, ods. 1, písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

c) Dôvod spracúvania údajov

Dočasné uchovávanie IP-adresy v systéme je potrebné na to, aby sa umožnilo otvorenie webovej stránky z počítača používateľa. Preto musí byť IP-adresa používateľa uložená po dobu relácie (session). 

Za týmto účelom je spracúvanie údajov podľa článku 6, ods. 1, písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov aj v našom oprávnenom záujme.

d) Doba uchovania

Údaje budú vymazané, akonáhle nie sú potrebné na plnenie účelu, na ktoré boli zhromaždené. Ak sú údaje zhromažďované na účely poskytovania webovej stránky, potom sú údaje vymazané po 30 dňoch. 

e) Možnosť namietania a vymazania

Zhromaždenie údajov na poskytovanie webovej stránky a uchovávanie údajov v logovacích súboroch je nevyhnutne potrebné na prevádzku webovej stránky. Používateľ nemá možnosť proti tomuto namietať. 

2. Kontaktný formulár a e-mail

a) Popis spracúvania údajov

Na našej webovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý môžete využiť na elektronické nadviazanie kontaktu. Ak používateľ využije túto možnosť, údaje zadané vo formulári budú uložené a poskytnuté príslušnému zmluvnému predajcovi. Polia, ktoré musia byť povinne vyplnené: 

e-mailová adresa,

správa.

Okrem toho môže používateľ vo formulári zadať ďalšie voliteľné údaje.

Alternatívne môžete nadviazať kontakt prostredníctvom našej e-mailovej adresy. V tomto prípade budú uložené osobné údaje používateľa, ktoré sú uvedené v e-mailovej správe. 

V tejto súvislosti dochádza len k odovzdaniu údajov príslušnému zmluvnému predajcovi. Údaje sú použité výlučne na spracovanie konverzácie.

b) Právny základ spracúvania údajov

Právny základ spracúvania údajov tvorí článok 6, ods. 1, písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ak cieľom nadviazania kontaktu e-mailom je uzatvorenie zmluvy alebo záväzkového vzťahu, ktorá je podobná zmluve, právny základ spracúvania tvorí článok 6, ods. 1, písmeno b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

c) Dôvod spracúvania údajov

Spracúvanie osobných údajov z formulára nám slúži len na spracovanie nadviazania kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu platí aj potrebný oprávnený záujem na spracovaní údajov.

d) Doba uchovania

Údaje budú vymazané, akonáhle nie sú potrebné na plnenie účelu, na ktoré boli zhromaždené. V prípade osobných údajov z kontaktného formulára, ako aj osobných údajov poskytnutých e-mailom to platí v prípade, keď sa ukončí príslušná konverzácia s používateľom. Konverzácia sa považuje za ukončenú vtedy, keď z okolností môžno usúdiť, že daná vec je definitívne vyjasnená. 

e) Možnosť namietania a vymazania

Ak s nami používateľ nadviaže kontakt prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu, môže kedykoľvek odmietnuť uchovávanie svojich osobných údajov. Odmietnutie môže byť vyjadrené prostredníctvom oznámenia zaslaného na kontaktné údaje uvedené na konci nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V prípade odmietnutia konverzácia s používateľom nesmie pokračovať a naša spoločnosť vymaže všetky osobné údaje, ktoré boli uložené v súvislosti s nadviazaním kontaktu.

3. Výherné hry, akcie 

a) Popis spracúvania údajov

Na našej webovej stránke občas organizujeme výherné hry/akcie. Ak používateľ využije túto možnosť, údaje zadané vo formulári pre výhernú hru budú uložené a poskytnuté nám a zmluvnému predajcovi. Spravidla sú to nasledujúce údaje: 

meno a priezvisko,

e-mailová adresa,

adresa,

prípadne ďalšie údaje, ktoré sú označené ako povinne alebo dobrovoľne poskytnuté údaje.

b) Právny základ spracúvania údajov

Právny základ spracúvania údajov tvorí článok 6, ods. 1, písmeno b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

c) Dôvod spracúvania údajov

Spracúvanie osobných údajov z formulára nám slúži len na vykonanie a realizáciu výhernej hry, resp. akcie.

d) Doba uchovania

Údaje budú vymazané, akonáhle nie sú potrebné na plnenie účelu, na ktoré boli zhromaždené. V prípade výherných hier to platí spravidla vtedy, keď je víťaz vyhlásený a výhra zaslaná. Ďalšie podrobnosti výherných hier vyplývajú z aktuálnych podmienok účasti. 

e) Možnosť namietania a vymazania

Používateľ môže zásadne kedykoľvek odmietnuť uchovávanie svojich osobných údajov, avšak v budúcnosti nemôže byť účastníkom výhernej hry. Odmietnutie môže byť vyjadrené prostredníctvom oznámenia zaslaného na kontaktné údaje uvedené na konci vyhlásenia o ochrane osobných údajov. 

III. Používanie súborov cookie 

1. Popis spracúvania údajov

V záujme zatraktívnenia návštevy našej stránky a umožnenia používania niektorých funkcií používame „súbory cookie“. Sú to malé textové informácie, ktoré sú uložené v prehliadači, resp. ktoré prehliadač ukladá na koncovom prístroji používateľa. Ak používateľ otvorí webovú stránku, v operačnom systéme používateľa sa môže uložiť súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožní jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom otvorení webovej stránky. 

a) Technicky potrebné súbory cookie

Súbory cookie používame na prispôsobenie webovej stránky potrebám používateľov. Niektoré prvky našej webovej stránky vyžadujú, aby bol používaný prehliadač identifikovateľný aj po zmene webovej stránky. Súbory cookie pritom môžu obsahovať a poskytovať nasledujúce údaje:

opt-out cookie,

prihlasovacie informácie.

b) Technicky nepotrebné súbory cookie, súbory cookie tretích strán 

Na našej webovej stránke používame okrem toho technicky nepotrebné súbory cookie, ktoré nám umožňujú hlavne analýzu správania sa používateľa pri používaní prehliadača. Týmto spôsobom môžu byť prenášané nasledujúce údaje:

používanie funkcií webovej stránky.

Nasledujúce technicky nepotrebné súbory cookie sú tzv. súbory cookie tretích strán:

frekvencia otvorenia stránky (Matomo).

Pri otvorení našej webovej stránky je používateľ informovaný o používaní súborov cookie a je požiadaný o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré sú v tejto súvislosti použité. V tejto súvislosti sa zobrazí aj odkaz na toto vyhlásenie o ochrane údajov. 

c) Poznámka k zmene nastavení prehliadača

Väčšina prehliadačov je nastavená tak, že automaticky akceptujú súbory cookie. Používateľ však môže ukladanie súborov cookie na svojom počítači zablokovať v príslušných nastaveniach prehliadača, v dôsledku čoho však môže byť obmedzená použiteľnosť našej webovej stránky. 

2. Právny základ spracúvania údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov v prípade získania príslušného súhlasu používateľa tvorí článok 6, ods. 1, písmeno a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Okrem toho právny základ spracúvania osobných údajov v prípade používania súborov cookie tvorí článok 6, ods. 1, písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

3. Dôvod spracúvania údajov

Dôvodom používania technicky potrebných súborov cookie je zjednodušenie používania webovej stránky pre používateľa. Niektoré funkcie našej webovej stránky nevieme zabezpečiť bez používania súborov cookie. Tieto funkcie si vyžadujú, aby bol prehliadač opäť rozpoznaný aj po zmene webovej stránky. 

Technicky nepotrebné súbory cookie a súbory cookie tretích strán sú používané na zlepšenie kvality našej webovej stránky a jej obsahov. Pomocou analytických súborov cookie zistíme spôsob používania webovej stránky a môžeme tak neustále optimalizovať našu online ponuku.

Údaje o používateľoch, ktoré získame z našej webovej stránky pomocou súborov cookie, nie sú používané len na vytváranie profilov používateľov.

Za vyššie uvedeným účelom je spracúvanie údajov podľa článku 6, ods. 1, písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov aj v našom oprávnenom záujme. 

4. Doba uchovania, možnosť namietania a vymazania

Súbory cookie sú uložené na počítači používateľa a odtiaľ sú posielané našej webovej stránke. Preto máte Vy ako používateľ plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Zmenou nastavení vášho prehliadača môžete deaktivovať alebo obmedziť prenášanie súborov cookie. Uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Tento proces môže byť aj automatický. V prípade deaktivácie súborov cookie pre našu webovú stránku, môže sa stať, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webovej stránky.

IV. Odkazy na sociálne siete, sociálne pluginy 

a) Sociálne pluginy 

Návštevníci našej webovej stránky majú možnosť na to, aby sa prostredníctvom odkazov dostali na sociálne siete. Na našej webovej stránke sú odkazy označené logom konkrétnej sociálnej siete. 

Pokiaľ v tejto súvislosti používame aj tzv. sociálne pluginy vyššie uvedených sociálnych sietí, aplikujeme aj riešenie Shariff (por. www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html ), ktoré zabezpečuje ochranu údajov. Bežné tlačidlá sociálnych médií sprostredkujú údaje používateľa príslušnej sociálnej sieti už pri každom otvorení stránky. Nebadateľne nadviažu kontakt so servermi sociálnych sietí aj vtedy, keď používateľ nie je prihlásený alebo nie je členom siete. V tomto prípade sa uplatňuje riešenie Schariff, ktorý zabráni tomu, aby boli údaje poslané týmto sociálnym sieťam už pri samotnom otvorení našej webovej stránky. Údaje môžu byť poslané príslušnej sociálnej sieti a môžu tam byť uložené len po kliknutí na niektorý sociálny plugin. Sociálna sieť dostane informáciu o tom, že ste otvorili príslušnú podstránku našej online ponuky. Za týmto účelom musíte mať vlastné konto na tejto sociálnej sieti alebo tam musíte byť prihlásený. Ak ste súčasne prihlásený do príslušnej sociálnej siete cez Vaše osobné používateľské konto, táto sociálna sieť môže spojiť otvorenie tejto webovej stránky s Vaším používateľským kontom. Ak tomu chcete zabrániť, pred kliknutím na vyššie uvedené sociálne pluginy sa musíte odhlásiť zo svojho konta v príslušnej sociálnej sieti. Upozorňujeme na to, že spracovanie a používanie osobných údajov prislúcha príslušnej sociálnej sieti a spoločnosť Neudorff nemá a nezíska žiadne informácie o skutočnom rozsahu a obsahu prenesených údajov, ani o ich použití príslušným prevádzkovateľom. Musí sa vychádzať z toho, že prevádzkovateľ zaznamenáva a používa aspoň IP-adresy a informácie o príslušnom zariadení. Okrem toho je možné, že sociálne siete používajú súbory cookie. Ďalšie informácie o rozsahu spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí, ako aj o možných nastaveniach na ochranu Vašej súkromnej sféry nájdete v smernici o ochrane údajov príslušného prevádzkovateľa. 

V. Používanie nástrojov na analýzu webových stránok 

1. Všeobecné informácie

Na našej webovej stránke používame nástroj na analýzu webových stránok „Matomo“ (v minulosti Piwik). Analýza správania používateľov je dôležitá, pretože takýmto spôsobom je možné analyzovať vyhľadávanie obsahov a optimalizovať online ponuku. 

Za týmto účelom je spracovanie údajov aj v našom oprávnenom záujme. 

Právny základ spracúvania osobných údajov použitím nástrojov na analýzu webových stránok vo vyššie uvedenej forme tvorí článok 6, ods. 1, písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

Údaje získané v pomocou nástroja Matomo nie sú používané na vytváranie profilov používateľov.

2. Doplňujúce poznámky k používaniu programu Matomo

Matomo používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú do vášho počítača, a ktoré nám umožňujú analyzovať používanie webovej stránky. Za týmto účelom sú informácie o používaní, ktoré sú poskytnuté v súboroch cookie (vrátane Vašej skrátenej IP-adresy), uložené na našom serveri, resp. z nášho poverenia na serveri nášho poskytovateľa IT-služieb, spoločnosti fishfarm netsolutions GmbH a tieto sú vyhodnotené výlučne interne. Vaša IP-adresa je pri tomto procese bezodkladne anonymizovaná, takže Vy ako používateľ pre nás zostávate anonymný. Informácie o používaní, ktoré sú poskytnuté v súboroch cookie, nie sú poskytnuté tretím osobám a slúžia na identifikáciu a optimalizáciu relevantného obsahu našej online ponuky. Používanie súborov cookie môžete zablokovať príslušným nastavením Vášho prehliadača. V tomto prípade sa však môže stať, že nebudete môcť používať všetky funkcie webovej stránky. 

Ak nesúhlasíte s uchovávaním a vyhodnocovaním údajov o používaní webovej stránky v prípade Vašej návštevy, uchovávanie a používanie môžete kedykoľvek odmietnuť kliknutím myšou. V tomto prípade sa vo Vašom prehliadači uloží tzv. opt-out cookie, v dôsledku čoho Matomo nezískava žiadne informácie o používaní. Nezabudnite, že v prípade vymazania súborov cookie budú vymazané aj súbory opt-out cookie. V tomto prípade ich musíte podľa potreby znovu aktivovať.

Nesouhlas se sběrem dat prostřednictvím Piwik

VI. Práva dotknutej osoby

Ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, máte Vy ako dotknutá osoba v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov voči prevádzkovateľovi nasledujúce práva:

1. Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či budeme spracúvať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. 

Ak dochádza k takému spracúvaniu, môžete požadovať od prevádzkovateľa prístup k nasledujúcim informáciám:

účely spracúvania osobných údajov;

kategórie spracúvaných osobných údajov;

príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú;

predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo kritériá určenia doby uchovávania, ak nie je možné uviesť konkrétne údaje;

existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, práva na obmedzenie spracúvania prevádzkovateľom alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; 

právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22, ods. 1 a 4 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a – aspoň v týchto prípadoch – zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Máte právo na to, aby ste dostali informácie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti máte právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré sa týkajú prenosu.

2. Právo na opravu 

Od prevádzkovateľa máte právo požadovať opravu a/alebo doplnenie, pokiaľ spracované osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú nesprávne alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí opravu vykonať okamžite.

3. Právo na obmedzenie spracúvania

Za nasledujúcich predpokladov môžete požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú:

ak napadnete správnosť osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a to počas obdobia, ktoré umožnia prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo

namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21, ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ešte nebolo overené, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa obmedzilo spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, takéto údaje sa – s výnimkou uchovávania – spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania podľa predchádzajúcich podmienok, prevádzkovateľ Vás bude informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

4. Právo na vymazanie

a) Povinnosť vymazania

Máte právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6, ods. 1 písm. a) alebo článku 9, ods. 2 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; 

namietate voči spracúvaniu podľa článku 21, ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa článku 21, ods. 2 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov; 

osobné údaje boli nezákonne spracované; 

osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; 

osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8, ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

b) Informovanie tretích strán

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a podľa článku 17, ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Vy ako dotknutá osoba ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie alebo repliky. 

c) Výnimky spod povinnosti vymazania

Právo na vymazanie nie je aplikovateľné, ak je spracúvanie potrebné

na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9, ods. 2, písm. h) a i), ako aj s článkom 9, ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;

na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89, ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku a) znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

5. Právo na informovanie

Ak ste si voči prevádzkovateľovi uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ je povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým poskytol osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, o tejto zmene alebo vymazaní údajov alebo o obmedzení spracúvania, ak sa to nejaví ako nemožné alebo ak si to vyžaduje neprimerané úsilie.

Od prevádzkovateľa máte právo požadovať, aby Vás informoval o týchto príjemcoch.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, článok 6, ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) alebo na zmluve podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, článok 6, ods. 1 písm. b), a

ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní tohto práva máte ďalej právo na prenos osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

7. Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, článok 6, ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. 

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti – bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES – máte možnosť uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

8. Právo na odvolanie vyhlásenia o udelení súhlasu na účely práva na ochranu údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o udelení súhlasu na účely práva na ochranu osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Neplatí to, ak je rozhodnutie 

nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom,

povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu Vašich práv a slobôd, ako aj Vašich oprávnených záujmov, alebo

založené na Vašom výslovnom súhlase.

Tieto rozhodnutia však nesmú byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9, ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov.

Vzhľadom na prípady uvedené v predchádzajúcich bodoch (1) a (3) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane údajov. 

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

VII. Externé odkazy

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy, ktoré Vás presmerujú na stránky tretích strán. Pokiaľ nie je zrejmé, že ide o externý odkaz, my Vás na to upozorníme. Nemáme žiadny vplyv na obsah a usporiadanie stránok externých poskytovateľov. Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa tiež nevzťahuje na tieto stránky.

VIII. Zmena tohto vyhlásenia o ochrane údajov 

Z dôvodu neustáleho vývoja internetu a s tým spojených častých zmien platných právnych predpisov je z času na čas nevyhnutné prispôsobenie nášho vyhlásenia o ochrane údajov. Na tomto mieste Vás budeme informovať o príslušných úpravách. 

IX. Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ďalších národných zákonov o ochrane údajov jednotlivých členských štátov EÚ, ako aj ostatných ustanovení v oblasti práva na ochranu údajov je 

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3

31860 Emmerthal 

Nemecko

Telefón: +49 5155-624-0

E-mail: info@neudorff.de   

Webová stránka: www.neudorff.de 

Úplné impressum nájdete tu: http://www.neudorff.sk/neudorff/impressum.html

XI. Kontaktné údaje poverenej osoby pre ochranu údajov

Kontaktné údaje poverenej osoby prevádzkovateľa pre ochranu údajov:

Thomas Werning, datenschutz@neudorff.de 

Stav: Máj 2018