Podmienky použitia

Podmienky využitia materiálov 

1. Všeobecné

1.1 W. Neudorff GmbH KG poskytuje obrázky produktov, informácie o výrobkoch a/alebo aplikačné videá (súborne nazývané „MATERIÁLY“). Používaním týchto MATERIÁLOV vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami. Využitím MATERIÁLOV sa rozumie najmä ich použitie v internetových obchodoch, on-line reklame, v médiách i pri prezentácii v mieste predaja.

1.2 Akékoľvek ďalšie podmienky pre využitie, ktoré by vyhlásil používateľ MATERIÁLOV a ktoré by boli v rozpore s pôvodnými firemnými Podmienkami pre využitie MATERIÁLOV, alebo by ich rozširovali, nie sú povolené, ak by ich firma W. Neudorff GmbH KG výslovne neschválila. 

1.3 MATERIÁLY, ktoré ste získali, sú určené len pre Slovenskú republiku. Všetky informácie v nich obsiahnuté boli schválené príslušnými úradmi spomínanej krajiny. W. Neudorff GmbH KG nezaručuje, že uvedené informácie zodpovedajú predpisom aj v iných krajinách.

2. Ochranné známky a autorské práva

2.1 Všetky MATERIÁLY sú vlastníctvom spoločnosti W. Neudorff GmbH KG a vzťahuje sa na ne
ochrana podľa autorského práva a iných právnych predpisov na ochranu duševného vlastníctva. Používateľ smie všetky MATERIÁLY, ktoré mu poskytla firma W. Neudorff GmbH KG, používať výhradne v súlade s určeným účelom, rozsahom a dobou použitia. Použitie MATERIÁLOV nad rámec povoleného rozsahu použitia, vrátane úpravy obsahu MATERIÁLOV, je možné len po predchádzajúcom písomnom schválení firmou W. Neudorff GmbH KG. Úprava obsahu je možná len do tej miery, aby nedošlo k zmene identity zobrazených produktov. 

2.2 Ak sa neuvádza inak, všetky značky a známky uvedené v MATERIÁLOCH sú vlastníctvom firmy W. Neudorff GmbH KG. Neoprávnené alebo nepovolené použitie týchto ochranných známok je zakázané.
2.3 Použitie MATERIÁLOV obsahujúcich výsledky testov, napríklad OEKO-TEST-Label, je možné len za predpokladu, že všetky údaje, najmä odkaz na zdroj, budú zreteľné a dobre čitateľné. Nesmie byť použité písmo s menšou veľkosťou ako 6 bodov. Pri využívaní MATERIÁLOV počas dlhšieho časového obdobia sa musí používateľ uistiť, že výsledky testov sú ešte relevantné. Všetky aktuálne MATERIÁLY sú k dispozícii na www.neudorff.de a www.neudorff-handel.de.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Tieto podmienky sa riadia právom Spolkovej republiky Nemecko.

3.2 Výhradným miestom na riešenie všetkých právnych sporov v súvislosti s týmito Podmienkami pre využitie je Hannover za predpokladu, že používateľom je obchodník, právnická osoba alebo verejnoprávna inštitúcia. To isté sa týka aj zahraničných používateľov, ktorí nespadajú pod nemeckú jurisdikciu.

3.3 Aj keď niektoré z ustanovení týchto podmienok neplatí alebo prestane platiť, ďalšie ustanovenia platnosť nestrácajú.Emmerthal, v apríli 2016